Web Clap by FC2

Jelphyr View my profile

posted on 01 Nov 2007 10:39 by jelphyr


สัญญาอนุญาตผลงานในบล็อก ______:: ::
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


______คุณมีอิสระที่จะ :

________to Share — เผยแพร่, ทำซ้ำ, นำบทความ ภาพหรือผลงานใดๆในบล็อกนี้ไปใช้ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
________to Remix — ดัดแปลงบทความ ภาพหรือผลงานใดๆในบล็อกนี้

______ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ :

________Attribution -- ให้เครดิตชื่อเจ้าของผลงาน และลิ้งค์กลับมายังแหล่งที่มา

________Noncommercial -- ไม่นำผลงานไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือการค้าใดๆทั้งสิ้น

________saShare Alike -- ผลงานที่นำไปดัดแปลงและเผยแพร่จะต้องใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันกับผลงานต้นฉบับ

 

______ด้วยความเข้าใจว่า :

________Waiver -- เงื่อนไขใด ๆ ข้างต้น อาจยกเว้นได้ หากคุณได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์

________Public Domain -- Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the license.

________Other Rights -- ไม่ว่าในทางใด สิทธิดังต่อไปนี้ไม่กระทบโดยสัญญาอนุญาต

  • Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
  • สัญญาอนุญาตนี้ ไม่ลดทอนหรือจำกัดจริยสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์
  • สิทธิที่ผู้อื่นอาจมี ไม่ว่าจะในตัวงานเองหรือจะเป็นการนำงานไปใช้ เช่นสิทธิในการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัว

 

________Notice -- สำหรับการใช้ซ้ำหรือการแจกจ่ายใด ๆ คุณต้องระบุข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้อย่างชัดเจน วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือ การทำลิงก์กลับมาที่หน้าเว็บนี้